Življenje je ustvarjanje

Hitri kontakt

EPIKS uredništvo
041 791 211
info@epiks-modri.net

RIPITZ INOVACIJE d.o.o.
01/ 786 02 40
031 631 857
slavko@ripitz-inovations.com

roll-ex center partnerji  

Roll-eX centri Slovenija posvečamo posebno pozornost izvajanju Pametne mobilnosti za gospodarsko uspešnost (produktivnost) znotraj okvirja Evropskega tedna mobilnosti, ker je večja produktivnost ključna za doseganje blaginje vsake države in njenih prebivalcev tako kratkoroćno kot na dolgi rok, Produktivnost je zlasti v današnjem času odvisna predvsem od uporabe sodobnih tehnologij, katerih osnova pa so danes informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Zato to dejstvo najprej izpostavljamo in poudarjamo. Konkurenčnost in dodana vrednost na zaposlenega je v Sloveniji v primerjavi z razvitimi evropskimi državami še vedno nizka kot posledica prevelike osredotočenosti le na zakonodajne sistemske reforme, premalo konkretnega pa se naredi na področju "reševanja problemov rasti gospodarstva" in prebivalcev s povečevanja števila novih delovnih mest z ozaveščanjem tako organizacij kot prebivalstva in s konkretno in bolj organizirano sistemsko podporo zlasti za odpravo sindroma premajhne usmerjenosti podjetij in drugih organizacij v tehnološko prestrukturiranje ob organizacijskih prenovah hkrati ter intenziviranje inovacijskih aktivnosti, kar je v preteklem desetletju zamrlo pod vplivi globalne finančne krize leta 2008 in z njo generiranih vseh drugih kriz. Poseben zaviralni dejavnik (tudi povsod v svetu) je splošna neinformiranost in nepripravljenost večine za vseživljenjsko učenje ter posledično nezavedenje glede nujnosti korenitih vsebinskih sprememb dosedanjih izkušenj s ciljem pospeševanja sprejemanja in vsakdanje uporabe novih izdelkov in storitev interneta stvari/vsega (IoT - Internet of Things/Everything). IoT je rezultat dosedanjega razvoja interneta in IKT (informacijsko-komunikacijskih tehnologij) kot tehnološke osnove "nove ekonomije" in njej ustrezno spremenjenih novih družbeno-gospodarskih in medsebojnih odnosov, ki se snujejo na "sodelovanju" in mreženju (networking-u)-povezovanju kot naravnemu principu preživetja in novemu principu uspešnega razvoja in delovanja vseh sektorjev gospodarstva. Slednje tako kot vse "novo" nasprotuje "tradicionalnim" izkušnjam večine organizacij in prebivalcev. Nasprotovanja, neprirpavljenost za prilagoditev so sestavni del običajnega "odpora k spremembam", ki je spremljal vse tri dosedanje tehnološke revolucije. Domače javnosti (enako povsod po svetu) se še vedno ne zavedajo, da v svetu od leta 2008 vedno bolj intenzivno poteka 4. industrijska revolucija, ki jo spremljajo, npr. novi tehnološko generirani fenomeni kot so družabne skupnosti (Facebook...), razmah "blockchain" kriptovalutnih (BitCoin...) in drugih tehnoloških platform, Uber... itn. Nove IKT tehnologije spreminjajo naše vsakdanje življenje v temeljih. Želeli mi to ali ne, novim tehnologijam se bo treba prilagoditi, jih razumeti in aktivno koristiti. Ob zakonodajnih sistemskih reformah in to kot pogoj za njihovo uspešnost, so v ospredju, torej nujni, sklopi praktičnih ukrepov za tehnološko prestrukturiranje organizacijsko prenovo organizacij in gospodarstva hkrati, odgovorno lastništvo in management ter krepitev inovacijske sposobnosti organizacij in zaposlenih na osnovi novih poslovnih modelov "nove ekonomije" na osnovi pametne specializacije. To so prepoznali in je poudarjeno v vseh pobudah, agendah, strategijah in ciljih EU in na njihovi osnovi sprejetih enakih nacionalnih dokumentih, katere pa je vsaka evropska državain tudi Slovenij prilagodila svojim posebnostim. Slovenija mora povečati sposobnost učinkovitega izkoriščanja domačega znanja v smislu večje komercializacije novih tehnologij za vsakdanje potrebe ljudi. Ključni moment za povečanja konkurenčnosti je aktivna promocija in ozaveščanje z mobilizacijo in aktiviranjem človeškega kapitala, in sicer predvsem na najnižjih ravneh lokalnih družbenih skupnosti (krajevne skupnosti), da se premagajo sicer s človeško naravo in podzavestjo (nezavedno) pogojeni odpori spremebam pri večini ljudi, ki najprej zavračajo novosti (inovacije), torej, da se premaga šibka družbena podpora razvoju in trženju proizvodov in storitev "nove ekonomije" temeljočih na znanju in udeležbah v globalnih verigah vrednosti, kar vse omogočajo nove spletne IKT tehnologije. V sedanji, običajni ekonomiji in pri prebivalcih še vedno prevladuje paradigma enačenja povečanja konkurenčnosti družbe in gospodarstva z gospodarsko rastjo, namesto s trajnostno rastjo in paradigma znanstvenega in tehnološkega potiska (Push Innovation Strategy) ob odsotnosti večjega števila inovativnih projektov na osnovi globalnega tržnega povpraševanja (Pull Innovation Strategy). Kolo z Roll-eX-om je čudovito preprosta, vizionarska slovenska inovacija s področja pametne mobilnosti, ki povezuje vse generacije ljudi, organizacije in kraje, To omogoča mobiliziranje in povezovanje človeškega in drugega obstoječega in novega kapitala širom Slovenije in pospeševanje sprejemanja (internalizacije) vrednot trajnostnega razvoja na vseh področjih dela in življenja. V nadaljevanju prilagamo nekaj misli njenega avtorja red.prof. dr. Aleša Vahčiča (Ekonomsko-poslovna fakulteta Ljubljana - Katedra za podjetništvo) glede vprašanja nezadostne konkurenčnosti Slovenije (objavljeno 5. sept. 2013 -  Zakljucno_porocilo-WEF_Konkurenčnost2015  in POR_Konkurenčnost 2017) . Potem pa sledi predstavitev poslanstvo in aktivnosti Roll-eX centrov Slovenije ter vabilo organizacijam v partnerstvo za širitev Roll-eX centrov v Sloveniji in drugod.  

Avtor Roll-eX inovacije red.prof.dr. Aleš Vahčič, na Ekonomsko-poslovni fakulteti Ljubljana uči podjetništvo praktično, stvarja podjetnike inovatorje in vsem koristne in uporabne inovacije, ker razmišlja produktivno in mikro-ekonomsko, tu in zdaj, konkretno in ne makro-ekonomsko. Akcijsko in tržno, voden z namenom zadovoljitve konkretnih potreb uporabnika, ne ideološko. Miselno naravnan v stalne izboljšave narejenega teži k vedno manjši končni ceni. Večina pa k čim višji končni ceni, ker je to lažja pot inoviranja. V tem smislu je resnično trajnostno naravnana osebnost. Vse navedno prepoznamo prav ob koriščenju Roll-eX-a.    

Roll-eX je slovenska digitalna inovacija, naprava težka 3 kg, ki se hitro in enostavno montira na vsak kolo – kolo postane »kolo z Roll-ex-om«, ki tako kot »električno kolo« ima maksimalno z zakonom dovoljeno hitrost 25 km/uro. Kolo z Roll-ex-om je tehnološka osnova inovativnega poslovnega modela in izvedbene strategije, s katero organizirani v Roll-eX centre in skupaj kot Roll-ex partnerji vsi udeleženi dejansko prispevamo h konkretnem izvajanju vizije EU in opredelitve Slovenije za prihodnost z zavezanostjo in predanostjo vrednotam celovitega trajnostnega razvoja na vseh področjih vsakdanjega dela in življenja. Celovit trajnostni razvoj je tako izhodišče za obuditev in nadaljevanje uresničevanja slovenske zgodbe o uspehu.

Namen Roll-eX center partnerstev je širjenje partnerske mreže Roll-Ex centrov, vzpostavitev in pospešitev rasti mreže Roll-eX Rent-a-Bike kolesarskih postajališč s kolesi z Roll-eX-om v Sloveniji in povezovanje Slovenije s sosednjimi in drugimi evropskimi državami ter prenašanje tega vzorčnega koncepta izvedbe trajnostnega razvoja in dobre prakse v prakso drugih evropskih držav. Gre za inovativno in celovito izvedbeno strategijo v neposrednem stiku in sodelovanju skupaj z ljudmi/krajani in organizacijami, organizirano na najnižji ravni lokalnih krajevnih skupnostih (KS). To je v skladu s priporočili za konkretno uresničevanje različnih EU pobud, agend in strategij in v njih uradno deklariranih in promoviranih namenov in ciljev trajnostnega razvoja. Strategijo izvajamo znotraj okvirja Evropskega tedna mobilnosti. 

Roll-eX je kot rečeno nova digitalna inovacija, produkt najsodobnejših IKT tehnologij. Vsaka večja nova inovacija ali rešitev in ne glede na to, da je resnično tudi evidentno boljša, enotavnejša, cenejša in vsem koristnejša za uporabo od navidezno podobnih obstoječih rešitev terja od ljudi določene spremembe. Večina ljudi zato in zaradi različnih psihooških in socialno-kulturnih razlogov (pomanjkanje izkušenj glede popolnoma nove stvari) potrebujejo dlje časa za osebno odločitev - da novost spoznajo, razumejo in sprejmejo v uporabo. Ponavadi se večina pri tem zgleduje s posnemanjem oziroma sledi tistim prvim oziroma zgodnjim uporabnikom, ki s svojim primerom dajejo zgled drugim v svojem okolju. Roll-eX centri omogočajo ljudem ogled in preiskus Roll-eX. K temu prispevajo tudi Roll-ex Rent-a-Bike postajališča.

Ta izvedbena strategija je kot rečeno tudi (organizacijska) inovacija in kot taka tudi popolna novost. Zaradi boljšega razumevanja praktične vrednosti in pomena te inovativne izvedbene strategije za dejansko uresničevanje politik in konkretnih gospodarskih ciljev EU in države ter za razumevanja enostavnosti in prijaznosti njenega izvajanja, predvsem pa zaradi razumevanja dejanskih kratkoročnih in dolgoročnih koristi vseh sodelujočih pri njenem izajanju, pa je potrebno, da jo pojasnimo podrobneje in tudi ob predhodnem razumevanju širšega konteksta dolgoletnih prizadevanj Evropske komisije(EK), Evropske unije (EU) in vseh njenih držav s Slovenijo vred za uveljavitev načel in vrednot trajnostnega razvoja na vseh področjih dela in življenja. Prioritetni cilj vseh teh prizadevanj je ozaveščanje ljudi, to je doseči, da večina ljudje dejansko sprejme (internalizira) novo miselnost in vrednoste trajnostnega razvoja, ker je to ključni pogoj za uspešno in predvsem hitrejšo vzpostavitev trajnostno delujočega gospodarstva v Sloveniji, in številne druge sistemske strukturne spremembe, ki so neizogibne in nujne za dokončni izhod iz krize, ki nas spremlja še od leta 2008. Zelo pomembno vlogo pri tem ima promocija.  

Ali ste se kdaj vprašali, zakaj imajo krajevne skupnosti turistična društva, če ne zaradi promocije in razvoja turizma v svoji krajevni skupnosti (KS). Kaj in koliko danes imajo kot skupnost - krajani in organizacije na področju posamezne KS od dosedanje prakse na temu področju? In če turistično gospodarstvo danes ne deluje in ne prinaša veliko več krajevnim skupnostim, ki so del in osnova, na katerih gradijo večje družabne skupnosti (mesta...), ali sploh lahko sklepamo, da nam turizem kot celota prinaša dovolj? Predstavljana strategija izvajanja Evropskega tedna mobilnosti prinaša pozitivno spremembo in odgovore na ta vprašanja, ker na enostaven način omogoča realizacijo številnih, sedaj skritih/nezaznanih in zato nerealiziranih priložnosti in izgubljenih koristi vsem sodelujočim organizacijam in krajanom v posamezni KS, če razumemo resnične razsežnosti trajnostnega razvoja, predvsem pa to, da je trajnostno pojmovan turizem ena redkih, če že ne edina gospodarska panoga, katere komunikacijska narava povezuje vse ljudi in organizacije oziroma omogoča vsem številne nove poslovne priložnosti. Današnji svet je svet informacijsko-komunikacijskih družb, v katerih prevladuje storitveni sektor, v katerem se ustvarja tudi največ delovnih mest. Sektorska sestava gospodarstva je v najbolj razvitih državah takšna, da storitvene dejavnosti ustvarijo tri četrine BDP, v Sloveniji pa storitvene dejavnosti danes že ustvarijo preko 60 odstotkov BDP. V storitvenem sektorju razvitih držav je najpomembnejši sektor turizem, katerega delež in pomen v gospodarstvu narašča v vseh državah sveta. Značilnost turizma je potrošnja, potrošnja pa poganja rast celotnega gospodarstva in BDP-a ter razvoj vsake države oziroma družbe in predvsem drobnega in srednjega podjetništva kot osnove gospodarstva v tržni ekonomiji. Zato razvoj lokalnega turizma vsaki lokalni KS, krajanom in organizacijam na njenem območju prinaša oprijemljive koristi , če se le osredotočijo na ta vprašanja. Zlasti pomembno je razumeti, da se danes turizem obravnava trajnostno, torej celovito in se zato v turizem prišteva tudi kulturni turizem, katerega stalen trend naraščanja beležijo v celem svetu. Predsednik Vlade RS je 10.07.2017 v odgovoru na poslanska vprašanja glede kulturnega turizma poudaril naslednje: Kar zadeva turizem, si vlada zastavlja velikopotezne cilje, »pri čemer prepoznavamo razvoj trajnostnega turizma, v katerem vidimo kot pomembno komponento kulturo«. V strategijo razvoja trajnostnega turizma je, tako premier, uvrščena tudi kultura. Izvedbena strategija Roll-eX centrov in Roll-eX center parnerstvo/a sloni/jo na skupnem in konkretnem izvajanju tudi in predvsem Strategije trajnostnega turizma, in predvsem na način, da mestne krajevne skupnosti povezujemo z njim sosednim podeželjem.

V Sloveniji, ki nujno potrebuje hitrejši razvoj podeželja je trajnostni turizem ena največjih razvojnih priložnosti za rast celotnega gospodarstva. Trajnostno razmišljanje in dosedanje izkušnje so pripeljale tudi do spoznanja, da je trajnostni razvoj, povečanje življenjskega standarda in višanje kakovosti življenja predvsem v manjših in srednje velikih mestih tesno povezana in vzajemno pogojeno s trajnostnim razvojem sosednega podeželja. Turizem je konkreten gospodarski okvir, ki pospešuje to povezovanje in razvoj. Roll-eX Rent-a-Bike mreže postajališč in infrastrukture kolesarskih stez povezujejo mesto in podeželje, z njimi spodbujamo lokalne organizacije in krajane v konkretna sodelovanja in drugačno organizacijo neposrednih ponudb obstoječih in novih izdelkov in storitev domačim in tujim obiskovalcem. Slednji so sedaj zbrani okoli ponudbe velikih organizacij in v tradicionalno in že dobro znanih, organiziranih in promoviranih turističnih centrih, krajih in destinacijah, čeprav manj ali več vsaka KS v Sloveniji ima na svojem področju ogleda in uživanja vredno zgodovinsko, kulturno ali drugačno posebnost, le da v širših javnostih ni ne prepoznana niti ne obstaja v konkretni ponudbi. V KS-ih so tako zaradi medsebojne nepovezanosti in neorganiziranosti skriti ogromni neizkoriščeni turistični potenciali slovenskega turizma, ki je ena temeljnih panog razvoja gospodarstva. Manjkajo predvsem tri stvari: 1. organizirana samo-organizacija, 2. ustvarjalne podjetniške ideje in 2. sodobne informacijske in IKT tehnologije. Roll-eX centri in Roll-eX partnerstva prinašajo vse tri manjkajoče stvari. 

 Govorimo o velikem potencialu decentraliziranega modela organiziranosti turizma na ravni posamezne KS, torej v obstoječih malih in srednje velikih podjetjih oziroma organizacijah na območju te KS in v neposredno ali posredno zaposlenih v turizmu, kar je lahko vsak krajan. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) je omogočil nove (digitalne) načine in sredstva komuniciranja ter spremenil ustaljene, tradicionalne načine poslovanja. Ta tehnologija je za turizem zaradi značilnosti trženja turističnih storitev še posebej pomembna, ker digitalno trženje omogoča najvišjo možno vidnost/prepoznavnost oglaševanih konkretnih promocijsko-prodajnih ponudb in direkto trženje teh ponudb kot najučinkovitejši način pospeševanje prodaje lokalnih turističnih kapacitet oziroma kakršnihkoli drugih ponudb. Slovenski turizem (in drugo goopodarstvo) zadnja leta temu razvoju ni sledil, zato nam je zdaj na razpolago dejanska poslovna priložnost za vse organizacije in krajane v KS. da skupaj »rešujemo« eno glavnih nalog za zmanjšanje zaostanka na tem področju. 

Centraliziranih alternativ v smislu običajne hierahične organiziranosti in odločanja »od zgoraj navzdol« naši izvedbeni strategiji dejansko ni, kajti je njena posebnost fleksibilna prilagodljivost vseh rešitev lokalnim posebnostim, ki pa jih najbolj poznajo le organizacije in krajani v zadevni KS. Torej to izvedbeno strategijo odlikuje decentraliziranost - lokalna horizontalna (množična) akcijska samo-organiziranost izvajanja in samostojnost odločanja od spodaj-navzgor, prostovoljnost udeležbe/naložb v sodelovanje in mrežna medsebojna povezanost-delitev kapacitet lokalnih subjektov (organizacij in živega kapitala-ljudi/krajanov) in objektov (uporaba javnih ali zasebnih infrastruktur (stvari) in ponudbenih kapacitet). Strategija zaradi skupnega dela in sodelovanja sodelujočih ustvarja sinergije, ki so jamstvo uspešnosti in enostavnost doseganja začrtanih rezultatov. Naše vodilo je slogan SHARING IS CAREING (DELIMO = SKRBIMO DRUG ZA DRUGEGA) , ki je le drugače izražena pobuda Evropskega tedna mobilnosti glede delitve prevoza... 

Evropski teden mobilnosti je najpomembnejša pobuda Evropske komisije, ki se izvaja v vseh evropskih državah od leta 2002. Evropski teden mobilnosti je bil v preteklem poldrugem desetletju izvajanja v smislu trajnostnega razvoja in zlasti glede varovanja okolja v ožjem smislu osredotočen na promocijo in finančno spodbujanje projektov in razvoja tehnologij izboljšav motornih vozil (s cilji zmanjšanje škodljivih emisij, hrupne onesaženosti, varnosti v prometu itn.) in projektov graditve prometnih in za vse udeležence v prometu varnih infrastruktur, med katerimi tudi peš in kolesarskih stez. Z letom 2017 se je dosedanji dolgoletni fokus Evropskega tedna mobilnosti na trajnostni razvoj »stvari, tehnologij in infrastrukturnih objektov« spremenil v trajno in prioritetno poudarjanje osredotočenosti na »subjekte-ljudi kot končne uporabnike« - na počutje, zdravje, potrebe in dobrobit ljudi - spodbuja se pešačenje, kolesarjenja, delitev prevoza, večjo in kombinirano uporabo javnega prevoza in izboljšanje okolij socialne pravičnosti na osnovi povečevanja konkurenčnosti z razvijanjem trajnostne Nove ekonomije z izhodiščem v IKT (informacijsko-komunikacijskih tehnologijah) kot osnove digitalizacije s ciljem povečevanja konkurenčnosti (produktivnosti) organizacij za odpiranje več delovnih mest in povečevanje splošne blaginje vseh prebivalcev EU. Tej koreniti vsebinski sprememebi predhodi, že od leta 2016 kot prioritetna stalnica, ena izmed najpomembnejših pobud znotraj okvirja Evropskega tedna mobilnosti,in sicer pobuda za gibanje s ciljem pospešitve množičnosti pod geslom »Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost (produktivnost)«. Z julijem 2017 pa to smer Evropska komisija potrjuje z Evropa v gibanju (Europe on the Move) – Agendo za socialno pravičeno, čisto, konkurenčno in pametno mobilnost za vse, ki jo je v Sloveniji 10.07.2017 predstavila mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet. 

Osveščanje s promocijo za spodbujanje in uveljavljanje vrednot in prakse trajnostnega razvoja terja od vseh akcijo za spremembe na vseh področjih poslovanja, dela in sedanjega načina življenja, uveljavljanje principov sodelovanja, novih konceptov in poslovnih modelov organiziranosti s povezovanjem in združevanjem različnih organizacij v partnerstva ter medsebojno povezovanje z mreženjem na vseh ravneh družbe ob aktivni podpori vseh državnih in lokalnih političnih ustanov in organizacij. Vse to je izhodišče uresničevanja EU vizije boljše prihodnosti in pogoj za vodilni ekonomsko-politični položaj EU v svetu ter namen vseh pobud, agend, strategij in ciljev Evropske komisije, ki zavezujejo vse države EU v skupno prizadevanje za dosledno uresničitev. Poudarek pa je predvsem na angažiranju ljudi in zato na vlogi organizacij v lokalnih skupnostih, v katerih ljudje delajo in kjer živijo.    

Roll-eX Centri in Roll-eX Rent-a-Bike postajališča prinašajo krajevnim skupnostim manjših in srednjih slovenskih mest številne priložnosti za razvoj turizma h kateremu zaradi trajnostnega pojmovanja turizma vse nove strategije turizma prištevajo in poudarjajo pomen razvoja in povezovanje zelenega in kulturnega turizma in zato tudi gospodarski in družbeni pomen povezovanja mest s podeželjem. Za konkurenčnost in preživetje slovenskega podeželja je uresničitev teh smeri strategij razvoja ključna, obenem pa se s tem pospešuje tudi razvoj mest in rast konkurenčnosti predvsem majhnih in srednjih podjetniških organizacij v manjših in srednje velikih slovenskiih mestih. 

 V Roll-eX centrih ponujamo partnerstvo za sodelovanje in izvajamo novo izvedbeno strategijo organiziranosti za pametno upravljanje s turizmom lokalnih destinacij manjših in srednje velikih slovenskih mest z izhodiščem, na ravni in ob aktivni vlogi posamezne krajevne skupnosti, to je ob tesnem medsebojnem sodelovnju njenih ključnih organizacij: Urad KS, Turistično društvo KS, Gasilsko društvo, Društvo upokojencev KS kot povezovalci tesnejšega sodelovanja organizacij s področja KS za povezovanje izvajanja pobud, programov, akcij in aktivnosti trajnostnega razvoja v okvirju Evropskega tedna mobilnosti, predvsem pa vrtcev, šol, domov starejših občanov in skupaj z udeležbo krajanov KS. Izpostavljamo učinkovite in uspešne modele »partnerstev«, ki bodo v prihodnosti ključna oblika združevanja in organiziranosti ne le v turizmu, ker edino medsebojno tesno povezani v aktivnem sodelovanju organizacije in krajani posamezne lokalne skupnosti lahko uspešno uresničujejo nove trende razvoja evropskega in svetovnega turizma in drugih gospodarskih dejavnosti, ter predvsem načel trajnostnega razvoja in priporočil za razvoj »zelenega turizma in drugega gopodarstva« kot prakso in način življenja prihodnosti že zdaj. 

Pri tem je posebnost Roll-eX poslovnega modela in izvedbene strategije, da ob tem izkorišča tudi velike neizkoriščene potenciale kulturnega turizma za povezovanje s podeželsko naravno in zgodovinsko-kulturno dediščino in etnološkimi posebnostmi kot delom kulturne turistične obsoječe in nove ponudbe določene destinacije. Zato naš koncept in izvedbena strategija predvideva (za manjša in srednje velika mesta), da se iz posameznih mestnih krajevnih skupnosti ciljno krepi turizem v smeri sosednega podeželja z razvojem novih integralnih turističnih produktov (z izkoriščanjem zgodovinskih turističnih mikro-destinacij v kombinaciji s prostočasnim in zdravstvenim turizmom (gibanje v naravi, ponudba hrane in pijač neposredno od pridelovalca), športno-rekreacijskim, piknik in zabavnim turizmom), saj vse bolj odmevni in priljubljeni postajajo kulturni in družabno-zabavni dogodki, ki privabljajo tako domače kot tuje goste.

Razvoj trajnostnega turizma terja udeležbo vseh ključnih deležnikov v posamezni krajevni skupnosti in močno vodenje. Z usmerjeno promocijo in trženjem in pametno specializacijo posameznih turističnih ponudnikov kot tudi ciljno usmerejeno širitvijo turističnih kapacitet (z združevanjem v partnerstva) se lahko mnoge nove mikro-destinacije v krajevnih skupnostih in povezane s sosednim podeželjem okoli mest lahko postopoma lahko razvijejo kot ene vodilnih v regiji. 

Strategija Roll-eX koncepta izvedbe trajnostnega razvoja torej spodbuja povečanje konkurenčnosti turizma posamezne krajevne skupnosti preko inovativnega mreženja predvsem naravne in kulturne dediščine ter tradicij določenega območja v nove produktne kombinacije ter dvig kakovosti turistične ponudbe in storitev s trajnostnim razvojem človeških virov (osebni razvoj, katerega del je tudi vseživljenjsko učenje). Program povečanja konkurenčnosti na področju turizma je usmerjen k izboljšanju sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem (k oblikovanju javno-zasebnih partnerstev) pri vzpostavljanju struktur za destinacijski marketing in management ter spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja. Širjenje Rolle-ex Center partnerstev in mreže Roll-eX Rent-a-Bike postajališč pomembno prispeva k pospeševanju in uveljavljanju vrednot in prakse trajnostnema razvoja na nivoju krajevnih skupnosti (KS) in v splošno korist njihovih krajanov in organizacij. Kar je tudi osnovni namen in cilj pobud Agende za Evropskega tedna mobilnosti.


life_EUlogo

PRIDRUŽI SE AKTIVNOSTIM ROLL-EX CENTROV - SKUPAJ ZMOREMO VELIKO VEČ!

Poslanstvo Roll-eX-WEB

POSTANITE PARTNER ROLL-EX CENTROV!

LOGO_Together For More_MVPicture

Širimo mrežo Roll-eX centrov in Roll-eX Rent-a-Bike postajališč širom Slovenije. S promocijskimi in drugimi aktivnostmi Roll-eX centrov pospešujemo izvajanje Programa razvoja podeželja in doseganje njegovih ciljev: 1. dvigujemo zavest o pomenu lokalno pridelane hrane za naše zdravje in gospodarsko uspešnost Slovenije, Pri tem se konkretno osredotočamo predvsem na skrajševanje prehranske verige in samooskrbo. S tem ciljem promoviramo in pospešujemo, povezujemo in spodbujamo pridelovalne organizacije, kmetije.., da upoštevajo "Izbrano kakovost Slovenije", spodbujamo končne potrošnike, javne zavode (vrtce, šole, bolnišnice, vojašnice...v skladu z Uredbo o zelenem naročanju), turistične in trgovske organizacije, da se z nakupnimi povpraševanji in naročili obrnejo neposredno na kmeta. Sedaj so ovira za to z zakonom predpisan sistem javnih naročil, kar s pridom koristijo trgovske organizacije na račun neposrednih pridelovalcev. S svojimi aktivnostmi prispevamo, da se ta zakonska ovira čim prej odpravi. Več o tem  problemu.  2. V skladu s  Konvencijo Združenih narodov o biološki raznovrstnosti zagotavljamo organizacijski okvir za promocijo in varovanje biodiverzititete kot okvir dobrin in storitev nujnih za življenje. Dvigujemo zavest o pomenu zaščite flore in faune, možnostih bolj organizirane in z aktivnostmi mreženja medsebojno povezane gospodarske uporabe gozdov (gozdni sadeži, les, lesno predelovalna industrija in proizvajalci hiš) kot enega najpomembnejših eko-sistemov ter rek in jezer s ciljem ohranjanja čistega zraku in voda, ki so ob lokalno pridelani hrani najpomembnejši vir našega zdravja. Glede tega povezujemo tudi lovske in ribiške družine, planinska društva in čebelarje, turistične, lokalne  in druge organizacije ter krajane s potrebami domačih in tujih obiskovalcev ter prispevamo k turistični promociji in pospeševanju obiska obstoječih turističnih destinacij. iV sodelovanju skupaj z lokalnimi skupnostmi, organizacijami in krajani razvijamo, oživljamo in promoviramo tudi številne nove in večini domačih in tujih obiskovalcev neznane turistične produkte in destinacije.         

Roll-eX center PARTNERJI je osrednji projekt Roll-eX centrov Slovenije, ki v slovenskih organizacijah in neposredno na lokalnih ravneh spodbuja uveljavljanje pobud Evropskega tedna mobilnost, predvsem različnih rešitev "delitve prevoza" (Mobility Sharing) za vsakdanje potrebe čimvečjega števila prebivalcev in obiskovalcev (turizem) Slovenije. Npr. pobude Ministrstva za infrastruktro "Pripelji srečo v službo" s ciljem, da čimveč ljudi začne prihajati v službo in odhajati iz službe domov s kolesom oz. učencev v šolo in iz šole, da ljudje s kolesom začnejo izvajati tudi čim več vsakdanjih opravkov (npr. nakupovanje...) in drugih aktivnosti v prostem času. Temelj projekta je domaće inovativno kolo z Roll-eX-om, kot osnova za vzpostavljanje Roll-eX Rent a Bike mreže, ki bo omogočala uresničevanje večine že navedenih in drugih pobud znotraj okvirja Evropskega tedna mobilnosti ActionMobility, GO GREEN ter tudi povezovala tako slovenske kraje kot tudi vse generacije prebivalcev (otroke-starše, mlade-starejše...) in obiskovalce (turizem) s ciljem realizacije Pametne mobilnosti za večjo gospodarsko uspešnost Slovenije. Izhodišče za izvedbo projekt so krajevne skupnosti seveda pod pokroviteljstvom občin ter številne organizacij vseh oblik, velikosti in vrst dejavnosti, ki pa se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in sodobnih IKT tehnologij, brez katerih ne gre nič več in ni več mogoča nobena tržno uspešna organizacija. Mnoge organizacije (enako posamezniki) bodo (so) zainteresirane za sodelovanje in partnerstvo z Roll-eX centri zaradi pozitivnih učinkov na njihovo javno podobo (kot družbeno odgovorne organizacije) , marketinško prepoznavnost v lokalnem in širšem okolju ter predvsem zaradi neposrednega učinka na pospeševanje njihove prodaje oziroma na nadaljnji razvoj njihove dejavnosti, stalno zmanjševanje stroškov, povečanje dodane vrednosti in konkurenčnosti  (pri tem so seveda zajete vse organizacije ne glede na obliko, dejavnost in velkost, torej tudi številna društva in organizirane civilne iniciative ali posamezniki. Nove tehnologije terjajo od večine organizacij številne spremembe, predvsem nove poslovne modele, nove mehanizme delovanja in strategije, ki jim omogočajo hitro prestrukturiranje. Reforme ne zadoščajo več za tržno preživetje. In ni več dilem glede tega ali se prilagoditi novim tehnologijam ali nadaljevati na "dosedanji način".    

Kolo z Roll-eX-om omogoča izvajanje različnih zamisli novih, kakor tudi večine obstoječih programov različnih organizacij. Ne le v funkciji turizma, kar je sicer strategijsko pomembno gospodarsko področje. Enako pomembno je tudi področje družbene in socialne integracije, šolstva in zdravstva. kot so, za primer, programi Slovenske filantropije: npr.  Sadeži družbe - projekt, ki spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko sodelovanje ter krepi vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta je prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s povezovanjem šol in društev upokojencev. V projekt so vabljene tudi vse ostale organizacije, ki že izvajajo različne medgeneracijske projekte. Namen projekta je spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, in sicer s povezavo osnovnih in srednjih šol z društvi upokojencev in drugimi prostovoljskimi organizacijami ter društvi, ki vključujejo starejše. Sodelujejo lahko osnovne in srednje šole, dijaški domovi, mladinske in študentske organizacije, vsa društva upokojencev in druge prostovoljske organizacije, ki vključujejo starejše. Pridružijo se lahko starši s spodbujanjem otrok k prostovoljskemu delu s starejšimi ter starejši, ki živijo doma, s povezovanjem z lokalnimi društvi upokojencev in drugi, ki želijo s prostovoljstvom soustvarjati boljšo družbo. K temu bi dodali zgoj nekaj preprostih sugestij v povezavi z Roll-eX-om: kolo z Roll-eX-om ni le premikalo za zabavo (izlete v naravo ipd.) v prostem času, za pot v službo ali šolo. Omogoča hitro in poceni izvajanje mnogih opravil, lahko je tudi dostavno vozilo (v prikolici lahko vleče dva otroka, odraslo osebo in enako tako več kot 100 kg tovor) ali terapevtsko sredstavo. Torej je lahko uporabno ne le za oskrbo starejših, ki živijo sami in odročno, ampak tudi drugih trajno ali začasno gibalno oviranih oseb...

V soboto, 8. julija 2017 se je predstavnik Roll-eX ekipe ustavil pri stojnicah SMC v Velenju, kjer so Občinski odbori SMC Velenje, Šoštanj in Dravograd skupaj z mimoidočimi občani proslavili tretjo obletnico Stranke modernega centra. Pripravili so odlične golaže, zelenjavni "golaž" in razvajali obiskovalce s koroškimi dobrotami, vodo in domačimi pijačami, ki jih je pripravil SMC Dravograd. Dobro razpoloženje je razgnalo dežne oblake, ki so se nabirali in nam v Velenje nazaj prineslo sonce. Nekaj utrinkov:

ORGANIZATORJI 3OdboriSMC

Roll-eXkolo_odborSMCDravograd

OBISKOVALCIObiskSojnicSMC

KOROŠKI ODBOR SMCJazOdborSMCDravograd

Stranka modernega centra je edina, katere program v celoti temelji na trajnostnem razvoju in je celovit:   

Program stranke CMS4

Poslanstvo Roll-eX-WEB